Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A felek meghatározása

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kiadó), által www.zoldutnyelvvizsga.hu webcímen üzemeltett elektronikus áruházban történt vásárlás feltételeit szabályozza.

1.2. Az ÁSZF egyrészről a Kiadó, másrészről a Kiadó által értékesített terméket megrendelő természetes személy, vagy jogi személy (a továbbiakban együttesen: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1.3. A Kiadó adatai: Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 13 09 164852

Adószám: 24645966-2-13.

Székhely / Ügyfélszolgálat: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Telefonszám: 36-28-522-094

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-CS: de. 9:00-12:00, du. 13:00-15:00

Jegyzetraktár neve, címe: Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Jegyzetraktára 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Jegyzetraktár telefonszáma: 36-28-522-094

E-mail cím: zoldut@fh.szie.hu

Web: www.zoldutnyelvvizsga.hu

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés tárgyát  a Kiadó által üzemeltetetett www.zoldutnyelvvizsga.hu internetes áruházban forgalmazott nyelvvizsgakiadványok képezik.

2.2. A Felek közötti jogviszony  a Termékre vonatkozó Vevő által az interneten megadott adatoknak megfelelő tartalmú megrendeléssel (továbbiakban: Megrendelés) jön létre.

3. A megrendeléshez szükséges adatok

3.1. Vevő az alábbi adatokat köteles megadni a Kiadónak a Megrendeléssel egyidejűleg:

Természetes személy Vevő esetén:

a) vezetéknév, keresztnév;

b) lakcím (ország, város, utca, házszám);

c) e-mail cím;

d) telefonszám;

e) postázási, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltérő).

Jogi személy Vevő esetén:

a) cégnév;

b) székhely;

c) cégjegyzékszám;

d) adószám;

e) telefonszám;

f) e-mail cím;

g) postázási, számlázási cím (amennyiben a székhelytől eltérő).

3.2. A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért. A Kiadó adatkezelésre vonatkozó részletes szabályai adatvédelem menüpont alatt érhetők el.

4. A Megrendelés módja, menete

4.1. A megrendelések leadása a www.zoldutnyelvvizsga.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.zoldutnyelvvizsga.hu webcímen. Egyéb módon leadott rendeléseket a Kiadó nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Kiadó elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

4.2. A termék(ek) kosárba tételét követően „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetés kizárólag utánvétellel történik. A megrendelésre a megrendeléstől számított 48 órán belül a Kiadó automatikus visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza

· a választott átvételi címet,  

· azt, hogy a fizetés utánvétellel történik,

· a rendelés értékét,

· a szállítási feltételeket,

· a termékmegnevezést és darabszámot, valamint

· a vevő adatait.

Amennyiben a fentiek szerinti tartalmú visszaigazolás a Megrendelés megküldését követő 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

4.3. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Kiadó erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek. Ebben az esetben a Vevőnek a rendelésből semmilyen kötelezettsége nem származik.

4.4. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az árak forintban értendők és az Áfát tartalmazzák.

4.5. A Kiadó a legteljesebb mértékig törekszik arra, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Kiadó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5. A szerződéses ellenérték, a fizetés módja, a szerződés létrejötte

5.1. A Termék ellenértéke a Termék megnevezése mellett kerül rögzítésre. A Vevő a Megrendelés elküldésével a vételárat elfogadja.  

5.2. A Felek között a szerződés a Megrendelés Kiadó által történő visszaigazolásával jön létre.

5.3. Az ellenérték megfizetésére  utánvétellel kerül sor.

5.4. A Vevő a szerződéses ellenérték Kiadó részére történő kifizetésével a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel szerez a terméken tulajdonjogot.  

6. Szállítási költség, szállítási határidő és a szállítás feltételei

6.1. A Termék kiszállítással kerül kézbesítésre. A termék kiszállítással történő kézbesítésének költsége egységesen 1000 Ft, azaz egyezer forint/csomag.

6.2. A szállítási határidők és feltételek a szállítási információkban meghatározottak szerint teljesülnek.

7. A teljesítés egyéb feltételei

A megrendelt Termék ellenértékét és szállítási költségét a Vevő a megrendelt Termék mellett található számla kiegyenlítésével utánvéttel köteles kiegyenlíteni (a kiküldött számla egyszerre tartalmazza a megrendelt Termék ellenértékét és a szállítási költséget).

8. Az elállási jog gyakorlása

8.1. A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy azon Vevők esetében, akik/amelyek nem minősülnek a Ptk. 8:1. § 3. pontja szerinti fogyasztónak (jellemzően jogi személyek) a megrendelt Termék kézhezvételét követő nyolc napon belül indokolás nélkül jogosult vételi szándékától elállni. Ebben az esetben a Kiadó a termékért kifizetett ellenértéket köteles visszatéríteni a Vevő részére, a termék Kiadó részére történő Zöld Út Nyelvvizsgaközpont 2100 Gödöllő, Páter Károly út. 1. sz. címre történt visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítésre a Vevő által a zoldut@fh.szie.hu e-mail címre vagy Zöld Út Nyelvvizsgaközpont 2100 Gödöllő, Páter Károly út. 1. sz. címre megküldött levélben közölt pénzintézeti számlaszámra kerül sor. A visszatérítés a szállítási költségre valamint a termék Kiadó részére történő visszajuttatásával felmerülő költségekre nem vonatkozik. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Kiadó nem vesz át.

8.2. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vevőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételek szerint elállási jog illeti meg, amit a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat. Az elállási jog gyakorlására a Rendelet 2. számú mellékletében, illetve jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával a Kiadónak megküldve, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon 36-28-522-094 vagy e-mailben (zoldut@fh.szie.hu) van lehetőség.

8.3. A Termék átvételének napja a futárszolgálattól történő átvétel napja.

8.4. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

9.1. Hibás teljesítés esetén a Kiadóval szemben kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. A kellék- és termékszavatossági jogokról részletesen az alábbi honlap nyújt részletes információkat: http://www.nfh.hu

10. Felelősség korlátozása

A Kiadó az alábbi esetekben az esetlegesen felmerült károkért nem tartozik felelősséggel

· Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Kiadó weboldalára, ott megrendelést adjon le.

· Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11. Szellemi tulajdon

A Kiadó által értékesített Termékhez kapcsolódó szerzői jogok a Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpontot illetik meg, a felhasználói, kiadói jogok a Kiadót illetik meg. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

12. Adatkezelés, fogyasztói panaszügyintézés

12.1. A Kiadó rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, de azok nem kapcsolhatóak össze a Vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

12.2. Megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Kiadó székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatárshoz a zoldut@fh.szie.hu címen, illetve H-CS: de. 9:00-12:00, du. 13:00-15:00 ügyfélfogadási időben személyesen a 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. címen vagy telefonon a 36-28-522-094 telefonszámon lehet fordulni.

12.3. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken és időpontokban.

12.4. A Kiadóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezhető. A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 (+36-1) 269-0703 e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

12.5. Az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett oldalon lehet információhoz jutni.

13. Joghatály

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel Magyarország Polgári Törvénykönyvére.

14. Egyéb rendelkezések

Vevő a Kiadó által kiadott termék vagy termékek Megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el, mely tényt a Megrendelés szövege is rögzíti. Kiadó az Előfizetőnek történő első teljesítéssel és az ellenszolgáltatás elfogadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el.

15. Hatályba lépés

Jelen ÁSZF 2016. november 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melléklet:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Készítette: OpenCart Magyarország
Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpont © 2019
Powered By OpenCart
©